MENU

Wat zit er allemaal in houtrook?

Bij de verbranding van hout komen restproducten vrij die, wanneer ze onverbrand de schoorsteen verlaten, schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. Hieronder een overzicht van de stoffen die vrijkomen tijdens het stoken van hout: 

 • Vliegas bestaande uit niet brandbare, inerte stofdeeltjes. 
 • Zware metalen waaronder koper, lood, zink en cadium. 
 • Dioxines en funaren.
 • Stikstofverbindingen (NO, NO2, HCN, NH3, N2O). 
 • Koolwaterstofverbindingen; alidaten, cyclische (vooral benzeen) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), formaldehyden, alcohol, ketonen, esters en anderen. 
 • Koolstof en roet.
 • Zuurstof, kooldioxide, koolmonoxide en water.

Welke stoffen komen vrij bij onvolledige verbranding?

Veel factoren spelen een rol bij de totstandkoming van een volledige verbranding. Het type kachel, het stookgedrag, kwaliteit van brandstof, weersomstandigheden, zuurstoftoevoer en het type rookafvoerkanaal spelen allemaal een rol bij het goed laten ontbranden van alle houtgassen. Een onvolledige verbranding ontstaat wanneer één of meerdere van deze aspecten niet optimaal is en er te weinig zuurstof aanwezig is. De kachel gaat in dit geval smoren en stoot daarbij niet geoxideerde oftewel onverbrande schadelijke stoffen uit zoals koolmonoxide, fijn stof, organische stoffen en roet.

Een overzicht van onverbrande stoffen

Hieronder een overzicht van de stoffen die vrijkomen bij een onvolledige verbranding: 

 • Meerdere koolwaterstofverbindingen met name polycyclische.
 • Aldehyden (alkanalen). Bijvoorbeeld asceetaldehyde (ethanal), propionaldehyde (propanal), formaldehyde en andere. 
 • Organische zuren waaronder mierenzuur, azijnzuur, propionzuur (propaanzuur) en andere.
 • Gecondenseerde aromaten.
 • Styreen (ethenylbenzeen).
 • Fenol (hydroxybenzeen).
 • Overige verbindingen: guaiacol, ethylguaiacol, furfurylalcohol. 

En binnen deze groepen zijn nog circa 500 afzonderlijke verbindingen te onderscheiden! 

Bekijk de kleur van het rook uit het rookkanaal 

Gelukkig hoeft u geen scheikundige te zijn om te kunnen bepalen of u schoon stookt of niet. De kleur van het rook die uit de schoorsteen komt vormt een goede indicatie voor de kwaliteit van verbranding in de houtkachel. Donkerblauwe en geelbruine rook duidt op onvolledige verbranding. De rook bevat veel teerdeeltjes en as. De pijp roet in dit geval dicht met nadelige gevolgen. Lichtgrijze rook kan op dezelfde kwaal duiden, maar nu bevat de rook veel waterdamp (stoom). Witte of lichtgrijze rook die vooral op koude dagen snel in de atmosfeer oplost, duidt op veel waterdamp, maar ook op een bijna volledige verbranding. Deze rook bevat geen schadelijke stoffen en kan dus geen kwaad.